CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Tuesday, October 21, 2008

Proses Pembangunan Yang Tidak Seimbang di Negara Dunia Ke Tiga

Negara-negara dunia ketiga merupakan satu kelompok negara yang terbesar dalam dunia. Pengiktirafan negara-negara dunia ketiga ini adalah berdasarkan kepada konsep pembangunan dalam negara-negara berkenaan. Dilihat dari sudut sejarah, boleh dikatakan hampir keseluruhan negara dunia ketiga ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan negara-negara barat, terutamanya negara kuasa barat yang suatu masa dahulu menjajah negara dunia ketiga.
Negara-negara barat yang datang ke negara dunia ketiga ini mempunyai sebab-sebab yang tertentu dan akhirnya mereka akan menguasai dan menakluk negara tersebut. Negara imperialisme ini mengamalkan dasar-dasar negara mereka dan memperkenalkan sistem ekonomi kapitalis mereka di negara jajahan mereka. Pada asalnya negara-negara dunia ketiga ini merupakan negara yang kaya dengan kegiatan ekonomi seperti perlombongan, pertanian, hasil-hasil hutan dan aktiviti perdagangan dengan struktur sosial-politik yang stabil dan bebas daripada kawalan dan cengkaman negara asing.

Keadaan ini berubah selepas kedatangan pihak barat yang menjajah negara mereka dan telah menyebabkan negara dunia ketiga ini mengalami krisis ekonomi kerana segala khazanah alam dan hasil bumi yang lumayan talah dimiliki dan diambil oleh pihak penjajah. Dengan itu juga maka bermulalah satu proses pembangunan semula di negara-negara dunia ketiga. Akibat daripada proses pembangunan yang tidak seimbang di negara dunia ketiga ini telah mewujudkan negara yang dikenali sebagai negara miskin dan negara barat yang menjajah itu dikenali sebagai negara kaya.

Setelah meninjau daripada pelbagai aspek dan permasalahan yang timbul dalam dunia sekarang ini, wujudlah persoalan dalam diri kita bertapa kuatnya pengaruh dan dominasi pihak ‘Negara Kaya’ dalam mempengaruhi kehidupan dan arah tuju negara miskin.Semuanya ini diperlakukan sedemikian rupa bagi mengekalkan cengkaman pemerintahan, dengan kata lain mengekalkan penjajahan walaupun dengan cara yang lebih berhemah iaitu cara ekonomi. Ini terbukti daripada cara mereka mendominasikan kekuatan, kalau dulunya mereka lebih cenderung menggunakan kekuatan ketenteraan tetapi sekarang ini penjajahan mereka lebih kepada kuasa ekonomi dengan menguasai pasaran, penguasaan harga bahan mentah, penakrifan harga hasil bumi dan lain-lain lagi.

Kalau dilihat interaksi antara ekonomi dan strategi, kerana setiap negara maju (kaya) dalam sistem antarabangsa senantiasa sahaja berusaha sedaya-upaya untuk menambah kekayaan dan kuasa masing-masing, agar menjadi (atau kekal) kaya dan kuat. Jadi menjadi suatu tanggungjawab bagi kita sebagai pihak tertindas mengkaji daripada pelbagai aspek kekuatan dan kelemahan mereka bagi mencari jalan meloloskan diri daripada kongkongan negara maju (kaya).


KONSEP-KONSEP YANG MUNCUL SELEPAS ERA PENJAJAHAN

Negara Maju dan Kaya
Pada hakikatnya sesebuah negara yang kaya atau maju adalah didasarkan kepada pembangunan yang terdapat dalam sesebuah negara tersebut. Akan tetapi dalam tahun-tahun kebelakangan, pembangunan sesebuah negara pada asasnya dirujuk kepada pertumbuhan ekonomi dari segi Keluaran Negara Kasar [ KNK ]. Keluaran Negara Kasar yang tinggi dianggap sebagai ukuran kejayaan dalam pembangunan. Namun begitu, ianya telah mula berubah, faktor pembangunan pada masa ini adalah lebih menyeluruh meliputi objektif sosial dan dianggap bahawa jika kemajuan masyarakat hendak diperolehi, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai walaupun ia diperlukan. Menurut Adiseshian, pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi berserta dengan perubahan sosial dalam sesebuah negara tersebut. Di dalam pembangunan ini, pelajaran dan sains adalah merupakan tekanan-tekanan yang paling kuat dan paling sukar untuk diatasi. Pembangunan juga merujuk kepada modenisasi di mana institusi negara dan sistem nilai ubah untuk memenuhi revolusi jangkaan yang bertambah.

Kemiskinan dan Kemunduran

Soal kemiskinan memang sudah lama dan banyak diperkatakan orang. Telah beberapa dekad yang lalu, melalui Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu terdapat badan-badan di antaranya FAO, UNESCO, ESCAP dan sebagainya cuba menampilkan kajian terhadap tahap kemunduran dan kemiskinan sesebuah negara. Pelbagai istilah yang digunakan bagi melabelkan negara tidak maju di antaranya ialah, negara miskin, negara mundur, negara membanguan, negara kurang membangun dan sebagainya. Persoalan yang timbul, apakah yang dimaksudkan dengan kemiskinan itu? Bagaimana hendak mengukurnya? Apakah pula punca yang khusus?
Menurut para sarjana sains sosial dan kamanusiaan, pembangunan adalah sebahagian daripada proses perubahan sosial yang lebih menyeluruh sifatnya. Pembangunan itu pula dibahagikan oleh mereka kepada dua kategori besar. Pertama, pembangunan yang dirancangkan, dan kedua pembangunan yang tidak dirancangkan. Ternyata hampir keseluruhan tumpuan dunia selama ini adalah terhadap pembangunan yang dirancang.

Pembangunan berbentuk ini melibatkan usaha sedar manusia merancang perubahan dalam hidup mereka. Tindakan ini sering diungkapkan sebagai social engineering yang pula melibatkan banyak pihak untuk menjayakannya:perecana, pelaksana, penerima dan terpenting sekali pembiaya. Dalam konteks sebuah masyarakat, tindakan merancang pembangunan menjadi tanggungjawab semua lapisan rakyat, masing - masing dengan bentuk sumbangan yang tertentu. Ahli politik, anggota profesional, para akademik, saudagar dan pemodal, pakar teknologi, kaum tani, kelas pekerja dan berbagai-bagai golongan lain termasuk rakyat terbanyak, semuanya sama-sama terlibat memupuk proses pembangunan berbentuk ini.
Takrifan konsep pembangunan

Konsep pembangunan masih kurang jelas dan sering digunakan dalam penulisan sekarang ini, namun di pandang sebagai kebolehan pembuat keputusan untuk membentuk dan membentuk semula keseluruhan alam sekitar ( politik , sosial , ekonomi, pentadbiran , pendidikan dan lain-lain) menerusi mobilisasi sumber-sumber kebangsaan dan di pimpin oleh ideologi yang sangat mereka percayai. walaupun pembangunan mempunyai makna yang berbeza-beza kepada orang yang berlainan, namun satu makna yang diterima umum ialah perubahan. Walaupun bagaimana, menurut perspektif islam, bukanlah untuk di ambil mudah sahaja, sekurang-kurangnya bukan salam semua lapangan pembangunan seperti hukum alam semesta,fizikal dan moral yang tidak berubah sehingga bila-bila umat islam percaya bahawa sesuatu dalam sistem kehidupan secara keseluruhan yang tidak berubah, dan tidak pula tertakluk kepada pemodenan. Disamping itu sedang golongan bukan Marxist membuat pendekatan ke arah pembangunan, beberapa cendekiawan secara umumnya menyamakan kerumitan ( yang menekankan kemunculan struktur kelas yang lebih kompleks daripada yang wujud dalam marxisme) dan yang lain-lain pula berpendapat bahawa sebagai merenggangkan jurang di antara bidang sosial budaya, ekonomi, psikologi dan politik yang gagal mengutamakan kesinambungan ( Shils, 1965 )5.

Oleh sebab faktor-faktor tersebut berbeza daripada yang terdapat di negara Islam dengan yang di Barat dan di Timur, maka strategi untuk pembangunan dan modenisasi juga berbeza-beza. Adalah diharapkan bahawa mereka dari bidang yang berkaitan dengan pembangunan , baik ahli sains sosial mahupun mereka yang berkaitan, akan lebih sensitif dan bersimpati kepada keperluan sebenar serta aspirasi masyarakat Islam , walaupun mereka tidak bertentangan dengan pemerintah dan kerajaan.

Prestasi negara-negara sedang membangun baru-baru ini secara keseluruhannya adalah menyakinkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa dalam masa 6 tahun diantara tahun 1957 - 1958 hingga ke tahun 1963 - 1964, keluaran negara kasar telah bertambah pada kadar 4.7 % setahun di negara ini. Ini adalah di bawah kadar matlamat 5% yang ditetapkan oleh negara sedang membangun menjelang akhir abad ini mengikut satu resdusi Bangsa-Bangsa Bersatu, dan lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan di negara maju.7 Walau bagaimanapun penyusunan mengikut aturan berdasarkan kadar pertumbuhan per kapita dalam tahun. Tahun di atas adalah sebaliknya, di sebabkan oleh kadar pertumbuhan penduduk sebanyak 2.4 % setahun di negara maju. Ini bermakna pendapatan per kapita naik sebanyak 3.1 % setahun di negara maju dan 2.3 % di negara sedang membangun. Dalam perkataan lain, jurang pendapatan per kapita telah menjadi semakin luas dalam tahun-tahun kebelakangan ini.

Penghapusan kemiskinan dalam erti kata yang mutlak merupakan satu matlamat sosial yangbesar dan mulia, tetapi ianya tidak mencukupi pada masa ini. Terdapat tekanan politik dan sosial yang kian meningkat untuk menjadikan usaha mengecilkan jurang tersebut sebagai matlamat pembangunan ekonomi. Dunia di mana orang kaya menjadi lebih cepat kaya daripada orang miskin tidak mungkin mejadi stabil dan aman dari segi politik. Walau bagaimanapun, mengurangkan jurang pendapatan bukanlah satu perkara yang mudah. Jumlah kadar pertumbuhan mungkin meningkat di negara-negara ini tetapi kadar pertumbuhan penduduk yang lebih cepat juga mungkin berlaku. Sementara itu, setelah negara maju memperolehi pengalaman yang lebih banyak dalam mengahadapi masalah pengangguran, kadar pertumbuhan per kapita mungkin melebihi kadar yang lepas-lepas di nagara ini

Kesimpulan
Bagi mewujudkan pembangunan yang adil dan berkekalan, masyarakat sesebuah negara yang sedang membangun haruslah benar-benar percaya bahawa pembangunan yang berimbang akan melahirkan umat wasatan, manusia pertengahan, manusia sederhana, manusia yang mencintai alam ciptaan Tuhan, manusia yang tidak melakukan kerosakan sosial, budaya dan akhlak kerana rakus dan tamak materialistik, maka seluruh sistem pembangunan yang kita import dari dunia lain itu hendaklah dirombak seluruhnya, digantikan dengan satu acuan baru, acuan pelbagai dimensi, acuan sintesis daripada ciri-ciri yang baik dari segala sistem dan ideologi yang ada berlandaskan pembangunan yang mengikut perspektif Islam.

Thursday, September 25, 2008

Ketidakseimbangan aliran maklumat cara baru penjajahan Negara dunia pertama ke atas Negara membangun.

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah dunia. Dahulu orang tidak dapat membayangkan, dunia yang begitu luas akan menjadi ‘perkampungan sejagat’ (global village). Tetapi kini bayangan tersebut telah menjadi kenyataan, masyarakat dunia boleh berinteraksi antara satu sama lain hanya melalui saluran-saluran komunikasi dalam Negara masing-masing (globalisasi). Jaringan-jaringan komunikasi pada zaman ini telah semakin meluas dengan sokongan dan kepantasan teknologi yang dikatakan telah berjaya mendekatkan proses berkomunikasi.

Pandangan ‘global village’ ini asasnya dikemukan oleh sarjana komunikasi terkemuka, Marshall Mc Luhan lebih 30 tahun lalu, idea beliau tercetus dan meluas menerusi tulisannya dalam ‘The Medium is the Message: An Inventory of effects and War’. Idea-idea Mc Luhan ini dikatakan tercetus melalui kejayaan pelancaran dan operasi satelit telekomunikasi pertama dunia iaitu Intelsat pada tahun 1962.

Menurut Mc Luhan, melalui perkembangan seperti kemudahan satelit, beliau berkeyakinan bahawa perkembangan teknologi komunikasi yang pantas akan menyediakan warga dunia dengan maklumat mengenai sesuatu kejadian di dunia dengan pantas, cekap dan tepat. Hasilnya, masyarakat dunia bagaikan berjiran. Misalnya, apa yang berlaku di Amerika dan Negara Eropah yang lain dapat diketahui oleh penduduk Malaysia dalam tempoh yang pantas.

Masyarakat dunia menganggap kewujudan perkampungan sejagat dapat menyelesaikan perkara berkaitan ketidakseimbangan maklumat antara Negara membangun dan Negara maju. Anggapan sedemikian kerana perkembangan teknologi maklumat yang pesat telah mempengaruhi pembanggunan system komunikasi sedunia semenjak tahun 1945.

Ini terbukti antaranya, teknik 'rephographic' terkini; teknologi video - televisyen, videotex, sistem 'home video', video cakera padat; teknik audio dan teknik litar bersepadu. Lebih daripada itu, teknologi pemprosesan maklumat elektronik dan telekomunikasi telah menambah skop, volume dan kelajuan aliran trafik maklumat merentasi sempadan antara negara (Hamelink, 1994:59). Akibatnya dikatakan perkampungan sejagat menyebabkan maklumat dan pengetahuan mudah diakses dan pemerintah tidak lagi mempunyai monopoli.

Hasilnya, wujud komuniti global dalam perkampungan sejagat. Dan ketika inilah institusi antarabangsa berpeluang meluaskan pengaruhnya dan secara idealnya ini terjadi dalam persekitaran di mana 'demokrasi penyertaan' (participacy democracy) meluas kerana komunikasi telah dipertingkatkan (Low, 1997:140).

Walaubagaimanapun, anggapan ini boleh dipertikaian kerana pihak pemerintah masih lagi memiliki kawalan dalam penghasilan produk budaya di negara-negara membangun termasuk di Malaysia.

Tidak semudah yang disangkakan, jika dilihat dari segi pengaruh sememangnya perkampungan sejagat dan pembangunan teknologi komunikasi memberi kesan yang positif seluruh dunia. Namun disebalik anggapan penyampaian maklumat yang pantas, cekap dan betul, terdapat kekeliruan dan pelbagai persoalan timbul di sini kerana wujud pelbagai kawalan media dari Negara maju ke atas Negara membangun.

Ini sesuai seperti dalam dakwaan Marx [dlm. Marx dan Engels, 1982: 64], bahawa "kelas yang memiliki kaedah pengeluaran bahan di masa yang sama akan menguasai juga kaedah pengeluaran mental, agar idea-idea mereka yang tidak mempunyai kaedah pengeluaran mental akan tunduk kepada idea-idea kelas pemilik ini."

Oleh yang demikian, tidak hairanlah sekiranya Mustafa dan Loh (1996:100) berpendapat bahawa, di negara ini kawalan berlangsung dalam tiga cara iaitu perundangan, pemilikan dan kawalan dalam penerbitan besar, dan melalui promosi terhadap budaya kewartawanan pembangunan bertanggungjawab (responsible development journalism) antara pengamal-pengamal profesion ini.

Hakikatnya, maklumat dunia dimonopoli oleh syarikat gergasi antarabangsa. Perkongsian maklumat dengan istilah perkampungan sejagat sepertimana yang dibawa oleh McLuhan telah dipersoalkan oleh negara-negara membangun sejak lebih dua dekad yang lalu.

Masyarakat dunia ketiga yang baru bebas daripada cengkaman kolonialisme telah menyuarakan pandangan tentang ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan (imbalances and inequalities) pengaliran maklumat dunia di mana tuntutan ini dikenali ‘New World Information and Communication Order (NWICO)’.

Tuntutan ini dilontarkan kerana tuntutan ini berkait rapat dengan piagam penubuhan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan Unesco yang melihat komuniti antarabangsa telah menetapkan objektifnya bahawa, untuk menjamin dan memelihara kebebasan, dan pengaliran bebas maklumat (Mac Bride, 1980:35).

Namun secara praktiknya, piagam ini hanya tinggal perbualan kosong semata-mata. Melalui desakan ini, Unesco telah mengambil tindakan untuk mewujudkan sebuah suruhanjaya yang diamanahkan untuk mengkaji dan menyemak masalah komunikasi. Hasilnya, suruhanjaya yang diketuai oleh Sean Mac Bride dari Ireland telah menyiapkan laporan 'Many Voices: One World pada 1980.

Dalam laporan Mac Bride isu yang diperdebatkan di Unesco adalah berhubung informasi global yang menuntut ‘decolonization of information’ iaitu pengaliran maklumat yang lebih seimbang, hak kedaulatan dan kebebasan penggunaan sumber semulajadi yang didominasikan oleh informasi dari barat.

Laporan ini walaupun mempunyai kekurangan tetapi telah diakui oleh PBB dan Unesco bahawa wujudnya ketidakseimbangan dalam pengaliran maklumat.

Satu contoh yang boleh dinilai bagaimana berlakunya ketidakseimbangan pengaliran maklumat iaitu melalui dominasi pengedaran berita dunia oleh lima agensi gergasi berita antarabangsa iaitu Associated Press (AP - Amerika Syarikat), United Press International (UPI - Amerika Syarikat), Reuters (Britain), Agence France Presse (AFP - Perancis) dan Telegrafnoie Sovetskavo Souizza (TASS - bekas Soviet Union). Dominasi lima agensi ini telah menyebabkan liputan yang tidak seimbang mengenai negara-negara dunia ketiga. Peristiwa-peristiwa di negara dunia ketiga kurang mendapat perhatian mereka, dan kalau ada pun pemaparannya adalah dalam bentuk negatif. Apa yang nyata, arah pengaliran berita bergerak dari dunia pertama ke dunia ketiga dalam ketidakseimbangan (Whetmore, 1995:400).

Seharusnya, kita menyedari bahawa telah sekian lama sistem komunikasi dunia dikuasai oleh negara-negara maju seperti Amerika.

Dari negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Eropah, dan Jepun inilah gergasi media dunia beroperasi menyebarkan maklumat ke seluruh dunia. Melalui syarikat multinasional, maklumat bukan sahaja menjadi sebagai komoditi utama, malah produk budaya turut dieksport ke negara-negara membangun.

Menurut Mowlana (1975) Syarikat-syarikat ini telah menjadi pengeluar utama dalam penghasilan maklumat dan produk budaya di peringkat global. Syarikat sebegini biasanya terdiri daripada pengeluar filem, penerbit buku, stesen televisyen, agensi berita, syarikat rakaman dan sebagainya. Biarpun produk budaya yang disebarkan adalah berbentuk negatif dan sama sekali bertentangan dengan adat atau kepercayaan, Negara dunia ketiga harus menerimanya kerana faktor ekonomi, politik dan keselamatan . Misalnya Negara Islam dilabelkan sebagai penganas, walaupun masyarakat dan Negara Islam tidak boleh menerimanya penguasaan teknologi komunikasi Negara maju telah menyebabkan berita negative disebarkan berterusan sehingga menimbulkan conflik dalam Negara islam sendiri. Jika di Malaysia sekarang ini kita boleh lihat pengaruh tentang memburuk-burukkan Negara Islam memberi impak kepada masyarakat di mana majlis-majlis peguam mempersoalkan isu petukaran agama dengan mengadakan forum.

Isu inilah yang amat dibimbangi oleh Negara membangun ketika ini termasuk Malaysia, kerana ancaman produk budaya yang dibawa mampu meranapkan sesebuah negara jika pemerintahnya tidak berhati-hati.

Monday, September 22, 2008

Teknologi dan Negara dunia ketiga.... Apakah kesan dan akibatnya???


Teknologi dan negara dunia ketiga amat sinonim dimana kita dapat lihat bagaimana negara dunia pertama mencampakkan dan melambakkan pelbagai teknologi lama dan terbuang yang telah lama mereka gunakan kepada negara-negara dunia ketiga (negara membangun). Kita lihat kesan ini mula dikenali sebagai Imperialisme.[1] dimana kuasa-kuasa besar barat berusaha untuk menguasai dunia, teori ini diperkenalkan pada abad ke-19 dengan bermulanya penaklukan kuasa besar terhapat kawasan-kawasan terpencil. Selepas perang dunia kedua banyak negara mula menuntut kemerdekaan dari penjajahan, namun begitu kebanyakan negara ini hanya merdeka dari segi politik kerana wujud satu hubungan antarabangsa yang baru ( Kuasa barat menguasai negara dari segi ekonomi dan sosial) hal ini lebih dikenali dalam terma baru iaitu Imperialisme Budaya.[2] dimana wujudnya pergantungan budaya negara membangun terhadap budaya dan tamadun negara maju yang dominan. Transnational Corporation (TNC) memainkan peranan penting dalam proses ini melalui satu corak penggunaan dan pemakaian sistem teknologi komunikasi yang tidak seinbang dan tidak adil dalam pasaran ekonomi kapitalis sedunia yang semakinberkembang selepas perang dunia kedua.

Seorang ahli sarjana, C.J. Hamelink berpendapat bahawa terdapat empat gaya.[3] (trend) dalam arena teknologi komunikasi dunia yang mengukuhkan imperialisme budaya ini,

i) Digitization

ii) Consolidation

iii) Deregulation

iv) Globalization

Digitizaion bermaksud satu teknologi pemancaran dan pemprosesan data dalam bentuk kod komputer (digital) yang cepat dan tepat. TNC berusaha untuk memajukan teknologi ini supaya dapat bersaing dengan lebih kompetitif.

Derugulation pula melihatkan satu persekitaran undang-undang, polisi komunikasi yang longgar yang memberi kelebihan kepada konglomerat untuk menarik pelabur asing, dilakukan oleh penggubal dasar contohnya kerajaan.

Consolidation pula pergabungan dua atau lebih syarikat bagi mengwujudkan satu entiti yang kukuh dah kuat dalam pasaran serta mendapat pasaran lebih besar, pada asasnya ia bermaksud korporat gergasi mengambil alih korporat lain yang menghadapi masalah untuk mengawal pasaran dan mengaut keuntungan lebih. Sebagai contoh U.S Time-Warner merupakan gabungan syarikat komunikasi terbesar di dunia.

Globalization merupakan aktiviti TNC memperluaskan kegiatan pasaran mereka keseluruh dunia.

Teknologi komunikasi dan soal imperialisme budaya harus dilihat dalam konteks realistik dimana mengambil kira hubungan sosial politik dan juga kepentingan ekonomi politik masyarakat antarabangsa. Menurut Boyd-Barret(1997b) mendakwa kajian-kajian kegiatan media antarabangsa mendedahkan 2 faktor dimana

i) Pengaliran maklumat tidak seimbang

ii) Penguasaan media antarabangsa yang tidak adil


Menurut Herbert Schiller, perkembangan teknologi komunikasi sebenarnya berakar umbi keadaan politik dunia selepas perang dunia ke-2, setelit komunikasi pertama dunia dimajukan oleh USSR pada tahun 1957. Dalam perdebatan antarabangsa mengenai pengaliran maklumat para sarjana menyokong bahawa pengaliran maklumat hanya berlaku sehala, tidak seimbang dan berat sebelah. Keadaan ini bukan sahaja jelas kepada sesiapa yang memerhati tetapi telah berulang kali terbukti dengan pelbagai hasil kajian yang dijalankan diserata dunia. Antara kajian-kajian analisis kandungan media yang dilakukan di Amerika mendapati bahawa kandungan maklumat tentang dunia membangun dalam medianya adalah amat terhad dan kandungan yang sedikit itu pun sering kali menekankan maklumat bercorak negatif dan seperti peperangan, penggulingan kerajaan, permusuhan, malapetaka dan yang terbaru cuba dilakukan oleh media barat adalah mencetuskn minda tentang agama Islam dan keganasan,( Islam itu Ganas) [4].

Kita lihat betapa hebatnya kesan imperialisme budaya ini dalam masyarakat dunia ketiga. Antaranya media tempatan gagal bersaing dengan media antarabangsa yang jauh lebih maju dari segala aspek serta penggantungan budaya untuk mengisi slot program tempatan yang mana implikasi jangka panjang merosakan sosio-ekonomi negara menbangun.

Kesimpulan yang dapoat kita faham disini adalah dimana Imperialisme media akan terus wujud jika ekonomi kapitalis masih kuat pengaruhnya diperingkat dunia atau dalam sesuatu negara. Penyelesaian Imperialisme ini perlu dikaji dari segi dimana imperialisme media dan ekonomi kapitalis itu berada dan bukan ditujukan kepada konsep itu sahaja.

­­­­­

[1] Imperialisme, http://ms.wikipedia.org/wiki/Imperialisme

[2] Imperialisme Budaya, http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_imperialism

[3] Global communication: Northern control & southern dependence by Cees J Hamelink

[4] Penjajahan Budaya dan Order Baru Maklumat Antarabangsa oleh Mansur Ahmad

Saman (Terbitan asal oleh Dewan Budaya, Jun 1981)

TEKNOLOGI DAN NEGARA DUNIA KETIGA

Negara-negara dunia ketiga ataupun juga dikenali sebagai negara sedang membangun ini dikelasifikasikan sebagai negara yang tidak mempunyai sebarang industri yang sofistikated dan mempunyai pendapatan perkapita yang rendah. Negara ini meliputi hampir keseluruhan di benua Afrika, Asia dan negara-negara Amerika Selatan.

Sebarang ekonomi di negara dunia ketiga dikategorikan sebagai murahan dan mempunyai tenaga kerja yang tidak berskil langsung.Terdapat hampir 70% daripada penduduk dunia ketiga terlibat dalam aktiviti pertanian yang serba kekurangan (tradisional) . Mereka juga merupakan golongan yang tidak sihat, berpenyakit dan sesetengah negara mengalami masalah kebuluran. Kegiatan ekonomi banyak bergantung pada hasil pertanian utama yang tidak komersial dan berbentuk sara diri, rendah harga pasaran dan tidak begitu berkualiti.

Negara-negara dunia ketiga merupakan satu kelompok negara yang terbesar dalam dunia. Pengiktirafan negara-negara dunia ketiga ini adalah berdasarkan kepada konsep pembangunan dalam negara-negara berkenaan. Dilihat dari sudut sejarah, boleh dikatakan hampir keseluruhan negara dunia ketiga ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan negara-negara barat, terutamanya negara kuasa barat yang suatu masa dahulu menjajah negara dunia ketiga.

Negara-negara barat yang datang ke negara dunia ketiga ini mempunyai sebab-sebab yang tertentu dan akhirnya mereka akan menguasai dan menakluk negara tersebut. Negara imperialisme ini mengamalkan dasar-dasar negara mereka dan memperkenalkan sistem ekonomi kapitalis mereka di negara jajahan mereka. Pada asalnya negara-negara dunia ketiga ini merupakan negara yang kaya dengan kegiatan ekonomi seperti perlombongan, pertanian, hasil-hasil hutan dan aktiviti perdagangan dengan struktur sosial-politik yang stabil dan bebas daripada kawalan dan cengkaman negara asing.

Keadaan ini berubah selepas kedatangan pihak barat yang menjajah negara mereka dan telah menyebabkan negara dunia ketiga ini mengalami krisis ekonomi kerana segala khazanah alam dan hasil bumi yang lumayan telah dimiliki dan diambil oleh pihak penjajah. Dengan itu juga maka bermulalah satu proses pembangunan semula di negara-negara dunia ketiga. Akibat daripada proses pembangunan yang tidak seimbang di negara dunia ketiga ini telah mewujudkan negara yang dikenali sebagai negara miskin dan negara barat yang menjajah itu dikenali sebagai negara kaya.

Masyarakat dunia ketiga yang baru bebas daripada cengkaman kolonialisme telah menyuarakan pandangan tentang ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan (imbalances ann inequalities) pengaliran maklumat dunia.

Pandangan sebegini dilontarkan kerana ia berkait rapat dengan piagam penubuhan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan Unesco yang melihat komuniti antarabangsa telah menetapkan objektifnya bahawa, untuk menjamin dan memelihara kebebasan, dan pengaliran bebas maklumat (Mac Bride, 1980:35).

Namun secara praktiknya, piagam ini hanya tinggal sebagai retorik semata-mata. Oleh sebab itu, Unesco telah mengambil daya usaha untuk mewujudkan sebuah suruhanjaya yang diamanahkan untuk mengkaji masalah komunikasi. Hasilnya, suruhanjaya yang diketuai oleh Sean Mac Bride dari Ireland telah menyiapkan laporan 'Many Voices: One World pada 1980.

Laporan ini walaupun mempunyai kekurangan tetapi telah mengakui bahawa wujudnya ketidakseimbangan dalam pengaliran maklumat. Berdasarkan itu kita boleh menilai satu contoh klasik bagaimana berlakunya ketidakseimbangan pengaliran maklumat iaitu melalui dominasi pengedaran berita dunia oleh lima agensi gergasi berita antarabangsa iaitu Associated Press (AP - Amerika Syarikat), United Press International (UPI - Amerika Syarikat), Reuters (Britain), Agence France Presse (AFP - Perancis) dan Telegrafnoie Sovetskavo Souizza (TASS - bekas Soviet Union).

Dominasi lima agensi ini telah menyebabkan liputan yang tidak seimbang mengenai negara-negara dunia ketiga. Peristiwa-peristiwa di negara dunia ketiga kurang mendapat perhatian mereka, dan kalau ada pun pemaparannya adalah dalam bentuk negatif. Apa yang nyata, arah pengaliran berita bergerak dari dunia pertama ke dunia ketiga dalam ketidakseimbangan (Whetmore, 1995:400).

Sebenarnya, sejak sekian lama kita perlu mengakui bahawa sistem komunikasi dunia dikuasai oleh negara-negara maju seperti Amerika. Dari negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Eropah, dan Jepun inilah gergasi media dunia beroperasi menyebarkan maklumat ke seluruh dunia.

Melalui syarikat multinasional, maklumat bukan sahaja menjadi sebagai komoditi utama, malah produk budaya turut dieksport ke negara-negara membangun. Syarikat-syarikat ini, seperti yang disebut oleh Mowlana (1975), telah menjadi pengeluar utama dalam penghasilan maklumat dan produk budaya di peringkat global. Syarikat sebegini biasanya terdiri daripada pengeluar filem, penerbit buku, stesen televisyen, agensi berita, syarikat rakaman dan sebagainya.

Akibatnya, wujudlah apa yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Ia merupakan satu penjajahan bentuk baru bagi menggantikan kolonialime yang tersingkir lewat Perang Dunia ke-2. Gejala inilah yang amat dibimbangi ketika ini, kerana ancaman produk budaya yang dibawa mampu meranapkan sesebuah negara jika pemerintahnya tidak berhati-hati. Media yang profesional merupakan komponen penting untuk kestabilan Negara demokrasi yang majmuk. Sebagai ‘kekuatan keempat’ (fourth estate), media adalah ‘pelindung demokrasi, pembela kepentingan umum… menyekat penyelewengan pemerintah dan membela hak-hak demokrasi warga negara’.


Media memainkan peranan penting dalam membntu menyelesaikan konflik melalui fungsinya sebagai suara rakyat, dan sebagai alat menyebarkan maklumat, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan.. Walaupun pengaruh media semasa konflik dari dulu telah diakui, sebenarnya baru dalam beberapa tahun belakangan organisasi pembangunan sebagai aspek yang dapat memberi impak positif terhadap konflik, baik melalui fungsinya sebagai saluran informasi dengan kemampuannya untuk menyatukan kaum.

Tuesday, September 9, 2008

DEMOKRASI DALAM PILIHANRAYA


Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan yang kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal samada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sesebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaan demokratik. Di malaysia,kerajaannya mengamalkan sistem demokrasi dalam pemerintahan yang dikenal sebagai demokrasi berparlimen. Ciri-ciri am demokrasi di malaysia adalah keterbatasan kuasa melalui perlembagaan negara,doktrin pengasingan kuasa, pembentukan kerajaan melalui proses pilihanraya, jaminan kebebasan (mengundi, bersuara, berpersatuan, akhbar dll), menjunjung Rule of law dan berpendidikan hak asasi manusia-sivik.

Di Malaysia, penubuhan kerajaan pemerintah dipilih secara pilhanraya yang lebih menampakkan amalan demokrasi masih diamalkan di dalam negara ini. Di sini, mandat yang diberikan kepada sebaang pihak untuk memerintah hendaklah diperolehi secara adil tanpa sebarang keraguan untuk memerintah dan diterima oleh seluruh rakyat dalam Malaysia dan semua parti yang bertanding. terdapat 27 parti politik di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, iaitu 15 di Semenanjung, 7 Sabah dan 5 di Sarawak seperti Barisan Nasional, Barisan Jemaah Islamiah Se Malaysia (BERJASA), Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Parti Kebangsaan Sarawak, Parti Pusaka Bumiputera Bersatu Sarawak, Parti Progresif Penduduk, Parti Perpaduan Rakyat Sarawak, PArti Islam se Malaysia, Parti Kongres Indian Muslim Malaysia, Parti Pekerja-Pekerja Malaysia, Parti Rakyat Malaysia (PRM), Parti Tindakan Demokratik, Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu, Parti Bansa Dayak Sarawak, Parti Bersatu Sabah, Parti Kongres Penyatuan Masyarakat, Parti Liberal Demokratik-Sabah, Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu, Parti Keadilan Rakyat, Parti Demokratik Setiahati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah, Parti Maju Sabah, Parti Reformasi Negeri (STAR), Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu (UPKO), Parti Angkatan Keadilan Insan Malaysian (AKIM) , Parti Demokratik Malaysia (MDP), Parti Barisan Kemajuan India Se-Malaysia (AMIPF) dan Parti Punjabi Malaysia (PPM)

Di Malaysia, amalan demokrasi sudah menampakkan kematangan apabila negara mengadakan titik perubahan yang besar dan berani menghadapi risiko politik kerana mengadakan program debat yang perrtama iaitu di antara 2 tokoh politik besar di Malaysia iaitu shabery chik dan juga anwar Ibrahim. Di Amerika Syarikat, perdebatan secara terbuka ini merupakan perkara biasa yang digalakkan dalam amalan demokrasi untuk memudahkan rakyat menilai kematangan, kebijaksanaan dan keterampilan pemimpin-pemimpin politik mereka. Apabila proses ini dilakukan maka ia telah member gambaran bahawa amalan demokrasi di Malaysia masih lagi diamalkan tanpa keraguan dan seterusnya rakyat bebas da boleh menilai pemimpin yang mereka telah pilih. Walau bagaimanapun, negara kita masih lagi tidak menggunakan teknologi maklumat yang sedia ada secara optimum.Parti BN sering menyelar blogger-blogger kerana kononnya menjadi ejen pemfitnah kerajaan dan sering melakukan ugutan tetapi mereka tidak mengambil kesempatan untuk menggunakan gerbang cyber untuk memberi penjelasan, penerangan bagi mengukuhkan sokongan mereka di negara Malaysia tercinta ini.. Jika kita lihat di luar negara sekalipun parti-parti politik mengeksploit sehabis-habisannya blog bagi meraih undi tetapi bagaimana dengan parti BN?? Contohnya parti-parti pembangkang menggunakan teknologi maklumat yang sedia ada untuk mempengaruhi rakyat ataupun memikat rakyat. Sebagai contoh, parti keadilan rakyat yang telah menggunakan gerbang internet dengan penghasilan blog-blog dan juga penggunaan laman web youtube dengan menghasilakn tv keadilan sebagai medium komunikasi di antara pihak mereka dan juga rakyat. Walaupun bidang penyiaran di Malaysia masih dikawal oleh kerajaan tetapi pihak pembangkang masih mempunyai alternatif yang lain untuk menyebarkan maklumat kepada penduduk Malaysia dengan penggunaan teknologi maklumat yang sedia ada pada zaman sekarang.

Monday, September 8, 2008

ADAKAH KERAJAAN ELEKTRONIK MEMBAWA DEMOKRASI YANG ADIL DAN SAKSAMA?


Apakah itu kerajaan Elektronik yang anda faham dalam konteks demokrasi yang adil kepada semua masyarakat? Adakah ia berkesan?. Persoalan ini lah sering kita dengar dari mulut masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita hari ini lebih berpengetahuan jika dibandingkan dengan masyarakat dulu yang tidak mendapat maklumat yang banyak disebabkan halangan-halangan oleh pemerintah.

Kerajaan Elektronik didefinasikan oleh kerajaan ialah satu urusan pentadbiran yang menggunakan saluran media elektronik secara cepat ,pantas dan berkesan. Bolehkah demokrasi subur dalam sistem teknologi komunikasi secara elektronik ini.? Menurut pandangan optimis terhadap teknologi komunikasi iaitu Ithiel De Sola Pool bahawa sekiranya kita menolak teknologi komunikasi maka ia menjadi ancaman kepada proses demokrasi seperti kebebasan bersuara. Dari pandangan tokoh optimis itu menunjukan bahawa sistem teknologi komunikasi ini boleh memberi demokrasi kepada sesebuah negara tetapi hendaklah kita tahu cara menggunakan teknologi ini. Oleh itu, asas kepada kerajaan elektronik ini amat wajar dilakukan untuk menyuburkan asas demokrasi di Malaysia. Kerajaan elektronik diamalkan di Malaysia adalah untuk melaksanakan proses pentadbiran dengan lebih efektif dan berkesan tanpa memerlukan masa yang lama untuk sesuatu proses yang diinginkan.

Kita perlu lihat adakah kerajaan elektronik ini memberi keadilan dari semua aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam mendemokrasikan masyarakat di Malaysia hari ini. Sekiranya kita tidak melihat kepada aspek ini kita tidak akan sampai kepada matlamat visi dan misi kerajaan elektronik yang diamalkan oleh kerajaan pada hari ini.Dalam aspek ekonomi kerajaan elektronik ini amat sesuai digunakan kerana ia memberikan pulangan kepada kerajaan dalam jangka panjang . Hal ini kerana keupayaan sesebuah kerajaan yang memerintah dapat di nilai melalui keupayaan dari segi kewangan. Namun begitu, kita perlu melihat suasana ini dengan lebih teliti kerana ia bukan hanya untuk kerajaan sahaja tetapi untuk semua masyarakat di Malaysia. Cuba kita lihat sekeliling kita pada hari ini , tidak semua orang berkeupayaan untuk memiliki teknologi komunikasi . Kenapa situasi ini berlaku.? Jawapannya tidak semua masyarakat kita mempunyai keupayaan kewangan seterusnya memiliki teknologi komunikasi. Tambahan lagi, kedudukan ekonomi negara kita juga tidak stabil kesan kenaikan harga minyak pada tahun ini. Kuasa beli rakyat di Malaysia semakin turun. Hal ini dapat dilihat pada perangkaan yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu Indeks Harga Pengguna dari tempoh januari hingga julai meningkat sebanyak 4.4 % kepada 109.8 dibandingkan dengan 105.2 pada tempoh yang sama pada tahun lepas. Keadaan ini menunjukan bahawa kedudukan kuasa beli mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan teknologi komunikasi sepenuhnya terhalang sehingga wujudnya kekangan dalam demokrasi yang diwar-warkan. Keadaan ini menunjukan bahawa kerajaan elektronik masih pada tahap yang tidak memberangsangkan.

Dalam aspek sosial, di Malaysia masih ramai lagi ada masyarakat yang berada dibawah kemiskinan tegar. Keadaan ini menunjukan bahawa aspek sosial di Malaysia masih dalam tidak stabil. Aspek sosial memainkan peranan penting kerana ia adalah petunjuk kepada keadilan dalam demokrasi. Banyak juga hak-hak gologan ini ditindas oleh golongan-golongan yang berkepentingan. Keadaan ini mencerminkan dasar kerajaan elektronik tidak banyak membantu menigkatkan taraf sosial di Malaysia. Tambahan pula, peluang untuk mengakses maklumat yang dibekalkan amat sukar. Tidak semua segmen-segmen di Malaysia memiliki alat untuk mengakses internat. Walaupun , dasar kerajaan yang menyatakan bahawa ‘Satu rumah satu komputer’. Sesungguhnya dasar ini tidak tercapai 100 % apa yang diinginkan oleh kerajaan. Faktor yang menyebabkan pekara ini adalah tidak semua orang mampu mengakses kemudahan internat kerana kemudahan ini berbayar. Sehubungan dengan itu, hanya golongan tertentu sahaja yang memperolehi faedah dari internat. Ini memperlihatkan bahawa demokrasi yang wujud di negara kita masih tidak adil kepada sesetengah pihak. Bukan golongan ini tidak mahu terlibat dalam demokrasi tetapi halangan yang berlaku sehingga mereka tertindas dalam suasana pada hari ini. Melihat kepada statistik Jabatan Perangkaan Malaysia Malaysia menunjukan peningkatan dalam kadar penggangguran iaitu 0.4 peratus suku pertama 2008 sebanyak 3.6 peratus. Dari pada analisis ini, di mana silapnya? Siapa harus dipersalahkan dalam situasi ini, kerajaan atau penganggur itu sendiri?.

Politik merupakan eleman penting dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Politik juga memainkan peranan dalam pembentukan sesebuah akta yang melibatkan parlimen. Kebanyakan akta-akta yang ada menghalang daripada masyarakat kita hari ini memberi pandangan atau pendapat kerana ia dianggap pandangan yang provokasi.Dengan akta ini lah menyebabkan demokrasi dalam kerajaan elektronik sukar dijalankan. Antara akta –akta yang menyekat masyarakat bersuara iaitu Akta Hasutan 1948, Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960, Akta Rahsia Rasmi 1972 serta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (pindaan 1987). Suasanan sebegini sukar untuk menyuburkan demokrasi yang adil dan saksama, sehingga menyebabkan masyarakat hari ini takut menyuarakan pandangan mereka tentang apa yang berlaku pada hari ini menerusi pelbagai saluran seperti media elektronik mahupun media cetak.

Kesimpulanya, dasar kerajan elektronik adalah sesebuah dasar yang baik tetapi masyarakat kita masih lagi terkongkong dengan kekangan yang diwujudkan oleh pihak kerajaan, Justeru itu, matlamat kerajaan elektronik tidak tercapai bagi maksud mendemokrasikan rakyat di Malaysia.Walau bagaimanapun ada sesetengah pihak mengatakan kerajaan elektronik baik untuk sesebuah, tetapi pada dasarnya adalah tidak. Hal ini kerana ia mementingkan sesetengah pihak sehingga lupa akan golongan- golongan yang tertindas hanya kerana wang.


Sunday, September 7, 2008

PERLAKSANAAN E-DEMOKRASI DALAM KONTEKS TEKNOLOGI KOMUNIKASI


Pelaksanaan e-kerajaan dalam sektor perkhidmatan awam dipercayai dapat menambahbaik mutu perkhidmatan awam agar lebih kos efektif dan berkesan. Di samping itu, ia juga dilihat mewujudkan satu saluran baru bagi meningkatkan penyertaan secara langsung rakyat dalam pengubalan dasar-dasar awam selaras dengan harapan pendukung sistem demokrasi yang berpaksikan kepentingan rakyat. Oleh hal demikian, e-kerajaan dianggap sebagai langkah pertama untuk memperkukuhkan pembentukan masyarakat madani (civil society) dan institusi –institusi pembinaan konsensus demokrasi melalui ICT.


Justeru itu, artikel ini akan cuba menganalisis makna konsep e-kerajaan dan kaitan dengan e–demokrasi dan meninjau aplikasinya . Walaupun Malaysia melaksanakan e –kerajaan dengan baik melalui kekuatan teknologi, kewangan dan penduduk yang semakin celik komputer namun untuk merealisasikan e- demokrasi adalah sesuatu yang sukar dan masih jauh. Halangan budaya politik, birokrasi dan kurangnya “political will” kerajaan dalam mengubah proses urustadbir (governance) institusi –intitusi yang sedia ada agar lebih terbuka serta bertanggungjawab secara digital memperlahankan amalan e-demokrasi secara berkesan. E-kerajaan yang mampu mewujudkan interaksi dua hala antara kerajaan dan rakyat yakni hubungan bersifat perkongsian dan kerjasama masih belum dapat dicapai sepenuhnya. Aplikasi ICT dalam proses demokrasi dengan jayanya bukan setakat memerlukan “hardware“ tetapi juga perubahan minda dan perundangan yang mungkin mengambil jangkamasa panjang.

Revolusi sains dan teknologi dalam bidang komunikasi yang melibatkan penggunaan komputer, Internet, kamera digital dan telefon bimbit telah memberi kesan yang amat besar dalam hubungan sesama manusia secara individu mahupun secara kolektif. Perubahaan pantas teknologi bidang komunikasi dan maklumat ini telah berjaya mengubah cara dan jangkamasa manusia membuat, melaksana dan mengunjur keputusan mengenai pelbagai isu yang berkaitan politik, ekonomi dan sosialnya. Justeru itu, penggunaan teknologi dan informasi komunikasi (ICT ) khususnya internet telah diakui berjaya membawa kesan positif dalam penambahbaikan dan kemajuan pelbagai bidang di sektor swasta dan awam dengan meningkatkan produktiviti secara lebih efisien, kos efektif dan mengurangkan karenah birokrasi. Selaras dengan kehendak dunia hari ini yang mementingkan mutu, kos, ketepatan dan kepantasan dalam segala aktiviti pengeluaran dan pengagihan barangan serta perkhidmatan, telah memanfaatkan aplikasi ICT untuk mencapai prestasi pulangan (output) yang paling tinggi secara kebendaan mahupun kepuasan.

Walaupun konsep dan definisi demokrasi adalah pelbagai namun untuk skop tulisan ini maksud demokrasi yang asas sahaja akan digunapakai. Menurut Kamus Webster, demokrasi di takrifkan sebagai;

“a government in which the supreme power is vested in the
people and exercised by them directly or indirectly through a
system of representation.”

Berpandukan definisi demokrasi di atas yang menekankan prinsip asas kuasa rakyat dan kerajaan perwakilan, maka e–demokrasi dapat ditakrifkan sebagai cara bagaimana menggunakan aplikasi sistem teknologi maklumat untuk membimbing, memperbaiki dan melaksanakan prinsip-prinsip amalan demokrasi.Penggunaan ICT secara aktif dipercayai dapat
mengujudkan warga yang bermaklumat dan berpengetahuan serta ruang penyertaan yang luas
dalam proses politik seperti yang dianjurkan oleh prinsip demokrasi. Rakyat secara tidak langsung dapat meningkatkan penyertaan mereka dalam proses pengubalan undang-undang, dasar awam dan proses eksekutif kerajaan dengan mengambil bahagian dalam kaji selidik pendapat umum, perbahasan, forum, perundingan, blog lobi kumpulan pendesak dan pada masa yang saman terdedah kepada maklumat dan pengakuan pakar yang dikemukakan melalui ICT.

Menurut Tsagarousianou, Roza, Damian Tambini dan Cathyrn Bryan dalam buku suntingan mereka “Cyber democracy” menyatakan konsep e-demokrasi walaupun hanya merupakan satu impian khayalan para sarjana sains politik dan aktivitis sosial pada tahun 1960-an, tetapi kini semakin menjadi kenyataan mulai pertengahan tahun 1990-an. Penggunaan teknologi Internet yang meluas dan pengenalan e–kerajaan dalam penambahbaikan mutu penyampaian perkhidmatan awam telah merealisasikan konsep dan harapan e-demokrasi. Pendekatan hubungan ini amat jelas apabila e-kerajaan yang diberi takrifan oleh kebanyakan
negara pengamal demokrasi seperti di New Zealand dan United Kingdom sebagai ;

“ .. a way for governments to use the new technologies to
provide people with more convenient access to government
information and services, to improve the quality of the services
and to provide greater opportunities to participate in our
democratic institutions and processes. ”

Pembangunan konsep dan penggunaan e- kerajaan ini adalah berdasarkan perspektif yang melihat rakyat sebagai pelanggan perkhidmatan awam dan kerajaan sentiasa dengan penuh tanggungjawab perlu meningkatkan keberkesanan fungsi “eksekutif ” melalui penambahbaikan mutu sistem penyampaian, keterbukaan (transparent) pemerolehan dan penyebaran maklumat penting kerajaan demi peningkatan legitimasi kuasa kerajaan yang memerintah.


Namun begitu, rakyat yang dianggap sebagai “pelanggan” hanyalah merupakan salah satu aspek hubungan interaksi antara kerajaan dan rakyat dalam e-demokrasi. Menurut para pengkaji model e–demokrasi, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) misalnya telah mendefinisikan tiga jenis interaksi e-demokrasi. Pertama, interaksi ICT dalam penyaluran maklumat sehala dari kerajaan kepada rakyat. Kedua, interaksi hubungan ICT dua hala yang memberi peluang kepada rakyat untuk memberi maklumbalas mengenai isu-isu dan ketiga, interaksi yang bersifat hubungan perkongsian bijak di mana rakyat terlibat secara aktif dalam proses pengubalan dasar melalui ICT.

Begitu juga dengan Coleman dan Gotze mencadangkan model e- demokrasi melalui empat senario yang sama. Pertama, pewujudan sokongan teknologi yang bersifat “hardware” sebagai saluran penyertaan demokrasi secara langsung. Kedua, menfokuskan gerakan penggalakan tanggungjawab sivik masyarakat di peringkat akar umbi seperti e-komuniti melalui ICT. Ketiga, menyelaras maklumbalas dan tinjauan pendapat umum melalui ICT dalam pengubalan dasar awam dan keempat, menggunakan teknologi ICT secara menyeluruh sebagai satu kaedah utama dalam mengembelingkan penglibatan warganegara dalam pembentukan dasar awam dan halatuju negara. Rakyat sesungguhnya mempunyai hubungan dengan kerajaan dari pelbagai perspektif lain misalnya hubungan sebagai “Warganegara” di mana rakyat sebagai pelakon utama bertanggungjawab menentukan hala tuju masyarakat dan negara dalam kerajaan demokrasi yang autonomi. Penggunaan ICT bagi merealisasikan harapan warganegara dalam amalan prinsip demokrasi secara sepenuhnya masih di peringkat awal dan banyak kekurangannya. Misalnya, jurang digital antara masyarakat bandar dan luar bandar, kos teknologi yang tinggi dan kurang kepercayaan kepada keselamatan maklumat sering dijadikan alasan untuk tidak melaksanakannya.

Namun begitu, perhatian yang serius telah ditumpukan bagi membangunkan aplikasi e-kerajaan dalam penyampaian dasar awam sebagai langkah awal untuk melahirkan warganegara yang bermaklumat dan meningkatkan minat rakyat dalam penyertaan penggubalan dasar awam. ICT diharapkan akan terus memainkan peranan penting sebagai penentu agenda (agenda setting) pendapat umum masyarakat melalui pelbagai saluran komunikasinya dalam pembentukan, perlaksanaan dan penilaian dasar-dasar awam pada setiap masa dan tidak lagi terikat pada musim-musim pilihanraya semata-mata. Adalah menjadi harapan para pengkaji politik untuk ICT memainkan peranannya dengan lebih luas dan aktif di masa akan datang untuk merealisasikan sesuatu pemerintahan yang benar-benar diwakili rakyat. Mereka percaya bahawa penggunaan aplikasi-aplikasi ICT dapat memantau dan menegakkan perkara –perkara asas amalan demokrasi seperti “check and balance” , “rule of law”, urustadbir yang baik (good governance) dan akauntabiliti dalam hubungan antara pemerintah dengan warganegara.

Oleh yang demikian, memandangkan konsep dan definisi e–demokrasi begitu luas, maka aktiviti e-kerajaan adalah merupakan langkah awal menjadikan e-demokrasi sebagai satu realiti. Dalam rencana ini, penulis akan hanya mengupas aspek e-demokrasi dalam konteks e-kerajaan seperti yang diamalkan di peringkat kerajaan tempatan di Malaysia. Justeru itu, persoalan utamanya ialah bagaimana e-kerajaan tempatan berupaya menjadi saluran penyertaan dan penglibatan rakyat dalam proses pengubalan dan perlaksanaan dasar-dasar awam dalam kerangka pengagihan kuasa (decentralization) daripada kerajaan pusat kepada kerajaan tempatan. Di samping itu, tumpuan juga akan diberikan kepada halangan-halangan aplikasi ICT e-kerajaan dan e-demokrasi di negara-negara maju khususnya.